Regulamin Świadczenia Usług Przygotowania i Dostawy posiłków w ramach cateringu

§1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Annę Nowińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Catering Lunita” przy ul. Jana Sobieskiego 50, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP  REGON , zwanym dalej „.


§2 Definicje

1.  Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez „” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu

2.  Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu.  W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać ich prawni opiekunowie.


§3 Przedmiot zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny „

 

 

3.  Ceny poszczególnych Zestawów, określone są w cenniku „” w zakładce „cennik” dostępnym na stronie internetowej www..com

§4 Zamawianie „”

 

2.  Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia wpłaty.
    
3.  Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane również od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

 

5.

6. 

7. 

8.  „

9.  Klient może wybrać okres dostarczania dostawy: 5 dni, 10 dni, 20 dni. Każdy z wybranych wariantów przez Klienta musi zostać opłacony z góry.

10.  Każdy Klient JEDNORAZOWO może skorzystać z jednodniowego dnia testowego, który tańszy jest o 20 zł od ceny regularnej za 1 dzień wybranej diety.


§5 Dostawa

1.  Dostawa Zamówienia odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, w wybranym przez Klienta przedziale godzinowym, pomiędzy 06:00 - 10:00.

2.  Obszar darmowej dostawy obowiązuje na terenie 10 km od siedzimypoza ustalonym obszarem cena dowozu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

3.  Zmiany dotyczące zmiany adresu, godziny dostawy Klient może dokonać telefonicznie bądź mailowo w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 14:00.

4.  W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z braku podania powodu w dniu poprzedzającym dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.


§6 Zmiana i Anulowanie Zamówienia

1.  Odwołanie zamówienia diet Klient realizuje sam poprzez informację mailową lub telefonicznie na dwa dni robocze przed faktyczną realizacją zamówienia do godziny 14:00.

2.  Zmianę adresu dostawy należy zgłosić mailowo lub telefonicznie do godziny 14:00 na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia.

3.  W przypadku rezygnacji z zamówionych zestawów wybranej diety  w trakcie ich trwania, każdy zrealizowany dzień zamówienia zostaje rozliczany w kwotach regularnych obowiązujących w ofercie. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.


§7 Polityka Prywatności

1.  Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.